Khu Học Chánh Garland cung cấp chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật từ khu vực nghề nghiệp được thành lập trên toàn quốc. Ghi danh vào các chương trình này dựa trên sự quan tâm đến môn học, năng khiếu, điều kiện tiên quyết và khóa học có sẵn. 

Chính sách của Khu Học Chánh Garland là không phân biệt đối xử dựa vào sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hay khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động nghề nghiệp theo Tiêu Đề VI của Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964, như đã sửa đổi; Tiêu Đề IX của Bản Sửa Đổi Giáo Dục năm 1972; và Mục 504 của Đạo Luật Cải Huấn năm 1973, như đã sửa đổi. 

Chính sách của Khu Học Chánh Garland là không phân biệt đối xử dựa vào chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật hoặc tuổi tác trong các hoạt động làm việc theo Tiêu Đề VI của Đạo Luật Quyền Công Dân năm 1964, như đã sửa đổi; Tiêu Đề IX của Bản Sửa Đổi Giáo Dục năm 1972; Đạo Luật Kỳ Thị Tuổi năm 1975, như đã sửa đổi; và Mục 504 của Đạo Luật Cải Huấn năm 1973, như đã sửa đổi. 

Khu Học Chánh Garland sẽ tiến hành các bước để bảo đảm rằng sự kém khả năng Anh Ngữ sẽ không cản trở cho việc nhập học và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và nghề nghiệp. 

Để biết thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của quý vị, hãy liên lạc với Điều phối viên Title IX, Tiến sĩ Susanna Russell, Giám đốc Lãnh đạo tại 501 S. Jupiter Road, Garland, TX 75042 (972) 487-3041 và/hoặc Điều phối viên Mục 504, Tiến sĩ  Wendy Brower Điều phối viên, Giáo dục Đặc biệt tại 501 S. Jupiter Road, Garland, TX 75042 (972) 487-3364.