Khu Học chánh Độc Lập Garland cung cấp các chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật từ các khu vực cụm nghề nghiệp được thành lập trên toàn quốc. Việc ghi danh vào các chương trình này dựa trên sở thích về môn học, năng khiếu, điều kiện tiên quyết bắt buộc và khoá học có sẵn.
 

Khu Học chánh Độc lập Garland có chính sách không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc tình trạng khuyết tật trong các chương trình dạy nghề, dịch vụ hoặc hoạt động và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác theo yêu cầu của Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, đã được sửa đổi; Tiêu đề IX của Bản Sửa đổi Giáo dục năm 1972; và Mục 504 của Đạo luật Cải huấn năm 1973, đã được sửa đổi.

Khu Học chánh Độc lập Garland có chính sách không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật hoặc tuổi tác trong các hoạt động việc làm theo yêu cầu của Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, đã được sửa đổi; Tiêu đề IX của Bản Sửa đổi Giáo dục năm 1972; Đạo luật Phân biệt Tuổi tác năm 1975, đã được sửa đổi; và Mục 504 của Đạo luật Cải huấn năm 1973, đã được sửa đổi.

Khu Học chánh Độc lập Garland sẽ thực hiện các bước để bảo đảm rằng việc thiếu các kỹ năng tiếng Anh sẽ không là rào cản đối với việc nhập học và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề.

Để biết thông tin về các quyền hoặc thủ tục khiếu nại của quý vị, hãy liên hệ với Điều phối viên Tiêu đề IX, Tiến sĩ Susanna Russell, Giám đốc Lãnh đạo tại 501 S. Jupiter Road, Garland, TX 75042 (972) 487-3041, và/hoặc Điều phối viên Mục 504, Tiến sĩ Wendy Brower, Điều phối viên, Giáo dục Đặc biệt tại 501 S. Jupiter Road, Garland, TX 75042 (972) 487-3364.