Garland Independent School District cung cấp các chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật từ các khu vực cụm nghề nghiệp được công nhận trên toàn quốc. Việc tuyển sinh vào các chương trình này dựa trên sự quan tâm đến môn học, năng khiếu, các điều kiện tiên quyết bắt buộc và tính sẵn có của khóa học.

Chính sách của Garland Independent School District là không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động dạy nghề của mình và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng với Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác theo yêu cầu của Tiêu đề VI của Civil Rights Act (Đạo luật Dân quyền) năm 1964, đã được sửa đổi; Tiêu đề IX của Education Amendments (Tu chính án Giáo dục) năm 1972; và Mục 504 của Rehabilitation Act (Đạo luật Phục hồi) năm 1973, đã được sửa đổi.

Chính sách của Garland Independent School District là không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật hoặc tuổi tác trong công tác tuyển dụng theo yêu cầu của Tiêu đề VI của Civil Rights Act năm 1964, đã được sửa đổi; Tiêu đề IX của Education Amendments năm 1972; Age Discrimination Act (Đạo luật Phân biệt Tuổi tác) năm 1975, đã được sửa đổi; và Mục 504 của Rehabilitation Act năm 1973, đã được sửa đổi.

Garland Independent School District sẽ thực hiện các bước để bảo đảm rằng việc thiếu kỹ năng tiếng Anh sẽ không phải là rào cản đối với việc tiếp nhận và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục và dạy nghề.

Để biết thông tin về các quyền của quý vị hoặc thủ tục khiếu nại, vui lòng liên lạc: 

Mary Garcia
Coordinator of Title IX (Điều phối viên của Tiêu đề IX)
501 South Jupiter Road
Garland, TX 75046-9026
972-487-4347​​​​​​​
MAGarci2@garlandisd.net

Dr. Wendy Brower
Section 504 Coordinator (Điều phối viên Mục 504)
501 South Jupiter Road
Garland, TX 75046-9026
972-487-3364
WLBrower@garlandisd.net